недеља, 19. март 2017.

Предлог Скупштини за разматрање Извештаја о раду председника и Већа ГО Младеновац

Одборничка група БЕЛИ - САМО ЈАКО предала је 24.02.2017. године захтев Председнику Скупштине ГО Младеновац да се у предлог дневног реда прве наредне седнице Скупштине уврсти следећа тачка:

"ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДСЕДНИКА И ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ СА ИЗВЕШТАЈЕМ СВИХ ЧЛАНОВА ВЕЋА ПО РЕСОРНИМ ОБЛАСТИМА ЗА 2016. ГОДИНУ"

Предлог je потписало свих 12 одборника. 


О б р а з л о ж е њ е

ОГ "БЕЛИ – САМО ЈАКО" предлаже Скупштини разматрање Извештаја о раду председника и Већа градске општине Младеновац са извештајем свих чланова Већа по ресорним областима за 2016. годину, будући да је од изузетног значаја да одборници Скупштине и јавност буду детаљно упознати са радом председника општине, Већа и сваког члана Већа појединачно, па се предлаже да Извештај, између осталог, садржи јасно дефинисане започете и реализоване пројекте по ресорним областима и висину утрошених средства из буџета или другог извора финансирања.

На основу одредаба члана 22. Статута градске општине Младеновац којим је, у оквиру права и дужности одборника, прописано и право одборника да предлаже Скупштини расправу о одређеним питањима, као и одредаба члана 67. Пословника Скупштине градске општине Младеновац који прописује да  дневни ред седнице предлаже председник Скупштине на основу извештаја секретара Скупштине о пристиглим предлозима за разматрање овлашћених предлагача који су достављени до момента заказивања седнице, ОГ "БЕЛИ – САМО ЈАКО" благовремено доставља овај предлог.

Нема коментара:

Постави коментар