петак, 2. септембар 2016.

PREDLOG DA JKP MLADENOVAC JAVNO OBJAVLJUJE REZULTATE ANALIZE VODE

Nakon analiziranja odgovora na odborničko pitanje o higijenskoj ispravnosti vode za piće u mladenovačkom vodovodu (Odborničko pitanje) odbornička grupa "BELI - SAMO JAKO" u Skupštini GO Mladenovac podnela je predlog za dopunu dnevnog reda 4. sednice zakazane za 05.09.2016.  (Zakazana sednica Skupštine GO Mladenovac)

Predloženo je da se dopuni dnevni red tačkom sa temom higijenske ispravnosti vode za piće u Mladenovcu :

PREDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBAVEZUJE "JKP MLADENOVAC" DA JAVNO OBJAVLJUJE I INFORMIŠE STANOVNIŠTVO MLADENOVCA O REZULTATIMA  ANALIZE VODE  IZ MLADENOVAČKOG VODOVODAOno što smatramo kao obavezujuće je to da stanovništvo GO Mladenovac bude upoznato sa kvalitetom vode za piće, da ukoliko neki rezultati odstupaju od PRAVILNIKA O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE budu hitno obavešteni da voda nije higijenski ispravna za piće, kao i da se obezbedi snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće.

Ovo pitanje ne shvatamo kao političko pitanje i ne optužujemo nikoga, ni sadašnje, ni bivše rukovodstvo GO Mladenovac. Svesni smo činjenice da je teško rešiti problem koji je prisutan unazad decenijama. Kao opoziciona odbornička grupa ćemo podržati sve pozitivne korake ka rešavanju dugogodišnjeg problema kvaliteta vode za piće.

Na prvom mestu je zdravlje naših sugrađana i pravo da budu informisani.

U nastavku možete pročitati kompletan predlog zaključka sa detaljnim obrazloženjem 


Odbornička grupa
BELI - SAMO JAKO
Mladenovac,
31.08.2016.

SKUPŠTINA GO Mladenovac
predsedniku SkupštinePREDMET: Predlog za dopunu dnevnog reda 4. sednicu SO Mladenovac zakazane za 5. septembar 2016. godine


            Na osnovu  člana 71. st. 2. Poslovnika Skupštine gradske opštine Mladenovac ("Sl. list grada Beograda", br. 48/08), predlažemo da se dnevni red 4. sednice Skupštine gradske opštine Mladenovac  dopuni sledećom tačkom:

PREDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBAVEZUJE "JKP MLADENOVAC" DA JAVNO OBJAVLJUJE I INFORMIŠE STANOVNIŠTVO MLADENOVCA O REZULTATIMA ANALIZE VODE IZ MLADENOVAČKOG VODOVODAPrilog: Tekst predloženog zaključka.


O b r a z l o ž e nj e
Nakon dostavljenog odgovora na odborničko pitanje koje je podnosilac ovog predloga uputio JKP "Mladenovac", a koje se u najširem odnosilo na ispravnost vode u mladenovačkom vodovodu, smatramo da javnost i stanovništvo GO Mladenovca, kao korisnici usluga "JKP Mladenovac", nisu adekvatno obavešteni o higijenskoj ispravnosti vode za piće, što obrazlaže hitnost razmatranja ovog pitanja na sednici Skupštine.


U dostavljenom odgovoru "JKP Mladenovac" obrazlaže da se u potpunosti pridržava odredaba Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99) (U daljem tekstu: Pravilnik).

Međutim, u odgovoru na pitanja:


1. "Da li voda u mladenovačkom vodovodu po mikrobiloškim osobinama odgovara normama definisanim Pravilnikom ?" ovo javno preduzeće dostavlja zvanični odgovor:
„postoje povremena odstupanja u pogledu povećanog broja aerobnih mezofilnih bakterija, što nema većeg značaja sa aspekta zdravlja“.


"JKP Mladenovac" nije obavestio javnost o ovim odstupanjima i stanovništvo Mladenovca ima pravo da bude upoznato sa ovakvim rezultatima. Posebno je pitanje da li je "JKP Mladenovac" ovlašćeno da procenjuje da li su odstupanje od većeg ili manjeg značaja sa aspekta zdravlja. Dozvoljene vrednosti su definisane Pravilnikom. O svako odstupanju od maksimilno dozvoljenih vrednosti utvrđenih Pravilnikom, građani moraju da biti obavešteni. 


Odstupanje bilo kog analiziranog parametra od MDK (MDV) automatski znači da voda za piće nije u skladu sa Prvavilnikom i samim tim nije higijenski ispravna za piće.


2. "Da li voda u mladenovačkom vodovodu po prisustvu hemijskih supstancija odgovara normama definisanim Pravilnikom ?",


"JKP Mladenovac" odgovara da su ispitivani uzorci „U VELIKOJ VEĆINI ocenjeni kao bezbedni uz odstupanje pojedinih parametara, koji se mogu tolerisati“ : Mutnoća; Gvožđe (Fe mg/l); Mangan (Mn mg/l); Amonijak (NH3 mg/l).

"JKP Mladenovac" ovim potvrđuje da analizirani parametri odstupaju od Pravilnika, uz konstataciju da je voda za piće BEZBEDNA, na osnovu mišljenja GZJZ Beograd. Termin BEZBEDAN ne postoji u Pravilniku koji jasno definiše maksimalne dozvoljene koncentracije (vrednosti) da bi voda bila higijenski ispravna za piće. O svakom odstupanju koje znači da voda nije higijenski ispravna za piće stanovništvo mora da bude upoznato.

U dostavljenom odgovoru "JKP Mladenovac" dalje eksplicitno navodi :

„Voda nije u potpunosti usaglašena sa Pravilnikom i ne postoje uslovi za to",

što je u suprotnosti sa odgovorom da li se u potpunosti pridržava Pravilnika. Iz ove rečenice proizilazi da voda u mladenovačkom vodovodu NIJE HIGIJENSKI ISPRAVNA ZA PIĆE.


Dalje, ističemo da su od strane Gradskog zavoda za javno zdravlje u 2016. godine izvršene analize i zaključeno:


Usklađenost sa Pravilnikom
DA
NE
Zaključak GZJZ
Ispravni rezultati analiziranih parametara
Ne odgovaraju sa zdravstvenog aspekta
Hemijski i mikrobiološki vrednosti odstupaju od Pravilnika –BEZBEDNA
Hemijske vrednosti odstupaju od Pravilnika –BEZBEDNA
Broj izveštaja o ispitivanju
12
15
12
104

Samo 12 izveštaja o ispitivanju u potpunosti u skladu sa Pravilnikom, što čini 8,39% analiziranih uzoraka. Svi ostali izveštaji o ispitivanju u pojedinim parametrima odstupaju od maksimalnih dozvoljenih vrednosti i to u 131 izveštaj o ispravnosti, odnosno 91,61%.U velikoj većini izveštaja o ispitivanju kao zaključak se pojavljuje rečenica sledeće konstrukcije: :


Uzorak je u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode, OSIM .. “ pa navođenje parametara koji odstupaju od maksimalnih dozvoljenih vrednosti a u 115 izveštaja o ispravnosti se pojavljuje tekst koji obrazlaže da je uzorak BEZBEDAN :


Imajući u vidu da utvrđene vrednosti svih ispitivanih parametara u uzorku odgovaraju preporukama SZO (WHO Guidlines for Drinkig Water) ocenjuje se da je uzorak zdravstveno BEZBEDAN shodno odradbama Zakona o javnom zdravlju (Sl.Glasnik RS 72/09) član 11 i Zakona o bezbednosti hrane (Sl.Glasnik RS br 41/09).

Zakon o javnom zdravlju (Sl.Glasnik RS 72/09) je NEVAŽEĆI. Važeći je Zakon o javnom zdravlju ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016) od 29.02.2016. koji u članu 11. govori o vanrednim situacijama, što smatramo da nije predmet ovakvog obrazloženja. U nevažećem Zakonu (Sl.Glasnik RS 72/09) u članu 11. se govori o životnoj sredini i zdravlju stanovništva i govori o nadležnosti Gradskog zavoda za javno zdravlje o praćenju i kontroli parametara životne sredine i uticaja na zdravlje stanovništva, što ni u kom slučaju nije sporno. Pretpostavljamo da je ovo greška i da će GZJZ ispraviti tu formulaciju i pozvati se na adekvatan član u važećem Zakonu.


Članom 4. Zakona o bezbednosti hrane (Sl.Glasnik RS br 41/09) definisano je da"Hrana jeste i voda za piće, uključujući vodu u originalnoj ambalaži (stona voda, mineralna voda i izvorska voda), kao i voda koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane."


Članom 25. istog zakona propisna je zabrana stavljanja u promet hrane koja nije bezbedna:Hrana nije bezbedna, ako je štetna po zdravlje ljudi i ako nije pogodna za ishranu ljudi.

Hrana nije bezbedna ukoliko sadrži:

1. proizvode za zaštitu bilja, biocide ili zagađivače ili njihove metabolite ili reaktivne proizvode koji prelaze maksimalno dozvoljenu količinu ostataka, ili njihova upotreba nije odobrena ili dozvoljena;

2. supstance sa farmakološkim dejstvom ili njihove metabolite koji se ne smeju davati životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili prekoračuju maksimalno dozvoljene količine ostataka ili nisu odobreni ili registrovani za primenu na životinjama koje služe za proizvodnju hrane ili nisu odobreni kao aditivi u hrani za životinje koje služe za proizvodnju hrane.


Kao što je Zakonom o bezbednosti hrane propisano, a na koji se poziva GZJZ, nisu dozvoljene registrovane vrednosti koje prelaze maksimalno dozvoljene količine.

Odbornička grupa: BELI- SAMO JAKO ističe svoj zahtev za dopunu dnevnog rada i na osnovu člana 26. gore pomenutog zahteva, i to u delu obaveštavanje javnosti i stanovništva o odstupanjima od propisanih vrednosti u Pravilniku. Nije jasno definisano, niti postoje naučno medicinski dokazana istraživanja o bezbednosti upotrebe vode za piće sa povišenom količinom Fe, Mn, NH3 u dugoročnoj upotrebi takve vode za piće:


Član 26

Bezbednost hrane se utvrđuje na osnovu:

1) uslova u svakoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane, kao i pripreme i načina konzumiranja hrane od strane potrošača, u skladu sa njenom namenom;

2) informacija koje su dostupne potrošaču, uključujući i podatke na deklaraciji, a koje se odnose na sprečavanje specifičnih štetnih delovanja pojedinih vrsta ili kategorija hrane na zdravlje ljudi.

Štetnost hrane po zdravlje ljudi se utvrđuje na osnovu:

1) mogućih neposrednih ili posrednih, kratkoročnih ili dugoročnih štetnih uticaja te hrane po zdravlje potrošača, kao i mogućih uticaja na zdravlje budućih generacija;

2) mogućih kumulativnih toksičnih delovanja;

3) posebne zdravstvene osetljivosti specifične kategorije potrošača kada je hrana namenjena toj kategoriji potrošača.

Termin BEZBEDAN smatramo kao akutan opis kvaliteta vode za piće. Konkretno, ukoliko popijete čašu vode, litar, mesec dana, voda je bezbedna za upotrebu. Postavlja se pitanje kakve su zdravstvene posledice kontinuirane upotrebe (hronično) takve vode za piće, kroz dugi niz godina. O tome ne postoje relevantna medicinska istraživanja, a naše laičko mišljenje je da verovatno ima posledica po zdravlje stanovništva. 

Analizirajući Preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO Guidelines for Drinkig Water) uočeno je da naš Pravilnik u referentnim vrednostima podržava preporuke SZO i koristi iste maksimalne vrednosti kao i SZO u velikoj većini parametara za analizu. Preporuke SZO se uglavnom odnose na kratkotrajnu upotrebu vode sa vrednostima koji odstupaju od maksimalno propisanih. 


Povišene koncentracije Gvožđa (Fe) i Mangana (Mn) se ne analiziraju sa stanovišta dugotrajne upotrebe, jer SZO nema relevantna medicinska istraživanja u dužem vremenskom periodu. (Strane 177. 226. 382. i 387. dokumenta SZO)

Povišene koncentracije Amonijaka (NH3) se ne raspravljaju detaljno u dokumentu SZO jer je vrlo retko registrovana povišena koncentracija Amonijaka u vodi za piće (!!!?) i ne postoje relevantna medicinska istraživanja uticaja Amonijaka u vodi za piće na zdravlje stanovništva (Strana 182 i 313 dokumenta SZO).

Ono što je posebno zabrinjavajuće, u 33 izveštaja o ispravnosti (23,07% uzoraka) je registrovana povećana koncentracija Nitrita (NO2 mg/l) (Rajkovac, Karavađo, Granice, Vlaška, Perionica Selters Banja i niz različitih lokacija uzorkovanja)

Na osnovu medicinskih istraživanja SZO, Nitriti i Nitrati i u kratkotrajnoj, a naročito u dugotrajnoj upotrebi su zdravstveno opasni za odojčad, kao i za odrasle. Veliki broj epidemioloških studija je dokazao da povećane koncentracije Nitrita i Nitrata u vodi za piće izazivaju primarni oblik kancera gastrintestinalnog trakta.

Odbornička grupa svesna je situacije da je izuzetno komplikovano i teško rešiti kvalitet vode u vodovodu GO Mladenovac. Kao što je "JKP Mladenovac" i naveo u svom odgovoru na odborničko pitanje, smatramo da je adekvatno rešenje pravljenje fabrike za preradu vode. Pohvaljujemo sve napore JKP Mladenovac na revitalizaciji vodovodne mreže i svih postignutih rezultata koji su evidentni unazad nekoliko godina. Naročito pohvaljujemo podizanje nivoa informisanja stanovništva o aktivnostima koje sprovodi JKP Mladenovac.

Takođe, potpuno smo svesni da rešavanje ovog problema zahteva ogromna novčana sredstva, kojima na žalost naša opština ne raspolaže. Nadamo se da će rukovodstvo opštine pokrenuti inicijative i učiniti sve što je u njihovoj moći da ovaj dugogodišnji problem počne da se rešava i u tome će imati našu punu podršku kao opozicione odborničke grupe.


Ono što smatramo kao obavezujuće je da stanovništvo GO Mladenovac bude upoznato sa kvalitetom vode za piće, da ukoliko neki rezultati odstupaju od PRAVILNIKA O HIGIJENSKOJ ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE budu hitno obavešteni da voda nije higijenski ispravna za piće, kao i da se obezbedi snabdevanje stanovništva higijenski ispravnom vodom za piće.
Na prvom mestu je zdravlje naših sugrađana. 


U Mladenovcu, 1.9.2016. godine
Šef odborničke grupe
BELI – SAMO JAKO
Vladimir Tripković
________________________


Predlog
            
Skupština gradske opštine Mladenovac, na sednici održanoj _________ 2016, na osnovu člana 18. Statuta gradske opštine Mladenovac ("Sl. list grada Beograda", br. 40/10-prečišćen tekst i 38/13), a shodno odredbama Zakona o javnom zdravlju ("Sl. glasnik RS", br, 15/16) i Zakona o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/09), donosi sledeći


Z A K LJ U Č A K

1. Obavezuje se JKP "Mladenovac", da u narednom periodu javno objavljuje rezuzltate svih izvršenih analiza ispravnosti vode iz mladenovačkog vodovoda, u skladu sa odredbama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće ("Sl. list SRJ", br. 42/98 i 44/99).

Rezultate analiza iz prethodnog stava javno preduzeće je dužno da objavi na svom zvaničnom internet sajtu, na zvaničnoj Facebook stranici i izvaničnom nternet sajtu gradske opštine Mladenovac, u cilju adekvatnog i blagovremenog informisanja stanovnika Mladenovca.


2. Obavezuje se "JKP Mladenovac" da ukoliko utvrđena vrednost bilo kog analiziranog parametra nije u granicama maksimalno dozvoljene koncentracije i maksimalno dozvoljene vrednosti propisanih Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, o istom bez odlaganja obavesti stanovnike Mladenovaca uz stručni komentar i sve potrebne podatke (datum uzimanja uzorka, lokacija uzimanja uzorka, teritorija koja koristi vodu sa konkretnog izorišta i sl.).


3. Ukoliko se steknu uslovi iz tačke 2. Zaključka, obavezuje se JKP "Mladenovac" da bez odlaganja i u kontituitetu obezbedi snabdevanje stanovništva na tom području sa higijenski ispravnom vodom za piće po pravilima svog poslovanja i u vremenskom periodu dok se ne steknu uslovi za korišćenje vode iz mladenovačkog vodovoda.


4. Zaključak dostaviti: JKP "Mladenovac", Mladenovac, predsednika gradske opštine Mladenovac i Arhivi.


SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC
Нема коментара:

Постави коментар