уторак, 12. јул 2016.

Конкурси за директоре јавних предузећа

Скупштина ГО Младеновац расписала је конкурсе за директоре три локална јавна предузећа - ЈКП "Младеновац", ЈКП "Пијаце Младеновац" и ЈП "ДИП Младеновац". Заинтересовани кандидати пријаве могу предати до 7. августа 2016. године.

Услови које кандидат мора испунити:1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; 
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана; 
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа; 
5) да познаје област корпоративног управљања; 
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; 
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохоличара; 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.Уз пријаву са биографијом, кандидат подноси:

- извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
- уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија);
- доказ да има општу здравствену способност;
- доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе о стеченој стручној спреми);
- доказ о радном искуству (оверена копија радне књижице и оригинал или оверена копија потврде о стеченом одговарајућем радном искуству или руководећем положају);
-  доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности (уверење од надлежене Полицијске управе);
- доказ да није изречена мера безбедности којим се уређују кривична дела и то: 
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи
(3) обавезно лечење наркоманаЖ
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности (уверење од надлежне Полицијске управе);

- уколико је кандидат члан органа политичке странке, доказ о мировању у вршењу функције у органу политичке странке, односно оверена изјава да није члан органа политичке странке.

У изборном поступку, усменим разговором, проверава се поседовање стручних, организационих и других способности неопходних за успешно организовање и обављање функције директора.


Пријава са доказима о испуњености услова подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“ Комисији за именовања директора јавних предузећа градске општине Младеновац (адреса:  Младеновац, Јанка Катића бр. 6), преко писарнице Управе градске општине Младеновац или преко поште, са напоменом: ЗА КОНКУРС „НЕ ОТВАРАТИ“.


Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу за именовање директора је Мирјана Симовић (телефон: 011/8241-621)


Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве, неће се узимати у разматрање.У Комисију за спровођење конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач градска општина Младеновац именовани су Мирјана Симовић (председник), а чланови су Спасо Јањић, Јован Милак, Милорад Павловић и Сања Ђурђевић.Нема коментара:

Постави коментар